บริการของ THAILAND TRANSLATION

บริการของ THAILAND TRANSLATION

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลบทความ รับแปลงาน รับแปลเอกสารด่วน
ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษานานาชาติ แปลเอกสารด่วน
THAILAND TRANSLATION
ราคาแปลเอกสารยุติธรรม คำนวณตามจริง ราคาแปลเหมาะสม งานคุณภาพ
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล
สำหรับภาษาไทย โทร 085-842-7418 For English 089-697-5464 หรือ contact@thailandtranslation.net
Fax: 02-686-7288

 บริการรับแปลเอกสาร

บริการทั้งหมดของ THAILAND TRANSLATION

บริษัทแปลเอกสาร THAILAND TRANSLATION เป็นศูนย์บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจร เรามีทีมงานนักแปล บุคลากรล่าม คุณครู และผู้ชำนาญงานทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ในงานด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจในความถูกต้องของสำนวน ความหมาย รวมไปถึงการเลือกใช้คำได้ถูกต้องเพื่อบรรลุงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
บริษัทแปลภาษานานาชาติ THAILAND TRANSLATION มีประสบการณ์งานแปลและให้บริการงานแปลในทุกสาขาธุรกิจ นอกจากนั้น เรายังให้บริการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เรามีทีมงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการแปลแต่ละสาขาธุรกิจโดยตรง
บริการของเรานอกเหนือจากงานแปลเอกสารแล้ว เรายังมีบริการแปลภาษา ล่ามแปลภาษา สอนภาษา ทอดเทป ทำซับไตเติ้ล จัดประชุมสัมมนาหลายภาษา ทำเว็บไซต์หลายภาษา ล่ามตู้ ล่ามกระซิบ ไกด์นำท่องเที่ยว ครูสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ ครูสอนภาษาต่างประเทศให้แก่ชาวไทยเพื่อการเจรจากันในเชิงธุรกิจหรือสังสรรค์ เรามีบริการดำเนินงานรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต อีกทั้งเรายังมีการรับรองเอกสารโดยผู้แปลเอกสาร และรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ทนายความผู้ได้รับอนุญาต
บริการรับแปลเอกสารถูกของเรานั้นครอบคลุมถึงเอกสาร
รับแปลบัตรประชาชน รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า

แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท
แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา
บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ
แปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท แปลโฆษณา แปลใบปลิว แปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ
แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ
รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ
รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน
รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน
รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า MDS
แปลเอกสารทางทหาร แปลงาน ประเภทอื่นๆ โทร 085-842-7418 หรือ 089-697-5464

ภาษาที่ให้บริการแปล
แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นไทย
แปลไทยเป็นจีน แปลจีนเป็นไทย แปลจีนเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นจีน
แปลไทยเป็นญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่นเป็นไทย แปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นญี่ปุ่น
แปลไทยเป็นเกาหลี แปลเกาหลีเป็นไทย แปลเกาหลีเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นเกาหลี

แปลไทยเป็นเยอรมัน แปลเยอรมันเป็นไทย แปลเยอรมันเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นเยอรมัน
แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลฝรั่งเศสเป็นไทย แปลฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นฝรั่งเศส
และภาษาอื่นๆอีกมากมาย กรุณาสอบถาม 085-842-7418 หรือ 089-697-5464
บริการรับรองเอกสาร
รับรองเอกสารราชาการ รับรองเอกสารสูติบัตร รับรองเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองเอกสาร ใบมรณะบัตร รับรองเอกสารใบสด.43 รับรองเอกสารใบแจ้งความ รับรองเอกสารสำเนาบัตรประชาชน รับรองเอกสารใบรับรองโสด การรับรองเอกสารทะเบียนสมรส รับรองเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ รับรองเอกสารใบสำคัญการหย่า รับรองเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุล รับรองเอกสารหนังสือรับรองบุคคล รับรองเอกสารหนังสือรับรองสถานที่เกิด รับรองเอกสารหนังสือรับรองบุตร รับรองเอกสารหนังสือรับรองสถานภาพ รับรองเอกสารหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม รับรองเอกสารหนังสือยินยอมให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร์ รับรองเอกสารบันทึกการหย่า รับรองเอกสารหนังสือยินยอม รับรองเอกสารสำเนาใบขับขี่ รับรองเอกสารใบรับรองการศึกษา รับรองเอกสารใบประกาศนียบัตร รับรองเอกสารระเบียนการศึกษา รับรองเอกสารทรานสคริปต์ รับรองเอกสารใบปริญญาบัตร รับรองเอกสารคำรับรองลายมือชื่อของพยาน รับรองเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ รับรองเอกสารทะเบียนการค้า รับรองเอกสารหนังสือรับรอง(บริษัท) รับรองเอกสารรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท รับรองเอกสารสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น รับรองเอกสารหนังสือรับรอรับรองเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดิน รับรองเอกสารหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด รับรองเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รับรองเอกสารใบ ภ.พ.20 และรับรองเอกสารประเภทต่างๆที่ออกโดยทางราชการ

บริการอื่นๆ
บริการรับรองกลสุล กระทรวงต่างประเทศ
บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทนายรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney)
บริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
บริการรับรองเอกสารวีซ่า ยื่นขอวีซ่า
บริการรับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ
บริการถอดเสียงเทป ทำซับไตเติ้ล พากย์เสียง

บริการจัดหาล่ามแปลภาษา ล่ามเฉพาะทาง ล่ามฉับพลัน ล่ามต่อเนื่อง ล่ามติดตามตัว ล่ามกระซิบ ล่ามทางการแพทย์ และล่ามประเภทอื่น ๆ
บริการรับทำ Artwork ทำใบปลิว ออกแบบโลโก้ ออกแบบรูปเล่มหนังสือ ออกแบบเว็บไซต์ ฯลฯ
บริการครูสอนภาษานานาชาติ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องการแปลเอกสารได้ที่
สำหรับภาษาไทย Tel: 085-842-7418 (ติดต่อคุณน้ำ)
For English: 089-697-5464 (Ms. Thuy)
Fax: 02-686-7288
Email: contact@thailandtranslation.net
Webstie: https://www.thailandtranslation.net