รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน

บริการ แปลภาษา และ แปลเอกสาร ของ ศูนย์แปลภาษา Thailand Translation ครอบคลุมถึงองค์กร ขนาดใหญ่ เล็ก และบุคคล ธรรมดาทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ท่านสามารถส่ง งานแปล และติดต่อเรา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับแปลเอกสาร ของเราได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เราแปลเอกสารในราคาไม่แพง
เรามีนักแปล ที่มี ประสบการณ์ ในการแปล และมีความถนัดในการใช้สำนวนภาษา ในสาขาอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี บทความ กฎหมาย สัญญาทางธุรกิจ จดหมายโต้ตอบ นวนิยาย และอื่นๆ เพื่อ ให้แน่ใจ ว่างานที่ได้จะมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของ ท่านอย่างแท้จริง

shutterstock-bangkok-thailand

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมาย ได้แก่
– รับแปลสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ
– รับแปลคำพิพากษา  
– รับแปลคำฟ้อง
– รับแปลเอกสารแต่งตั้งตัวแทนฯ
– รับแปลเอกสารประกันทุกประเภท
– รับแปลข้อบังคับการทำงาน
–  รับแปลบัตรส่งเสริม BOI
– รับแปลบันทึกข้อตกลง (MOU)
– รับแปล Statement ธนาคาร  
รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจ  ได้แก่
– รับแปลงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
– รับแปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ  
– รับแปลรายงานประจำปี
– รับแปลคู่มือความปลอดภัย
– รับแปลคู่มือการทำงานพนักงาน ข้อบังคับการทำงาน
– รับแปลคู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม  คู่การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอวีซ่าและรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้แก่
– รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
– รับแปลสูติบัตร
– รับแปลสด. 9
– รับแปลใบสำคัญหย่า
– รับแปลทะเบียนสมรส
– รับแปลทะเบียนบ้าน
– รับแปลหนังสือรับรองโสด
– รับแปลบัตรประชาชน ฯลฯ
– รับแปลรายงานผลการเรียน
– รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– รับแปลปริญญาบัตร
– รับแปลโฉนดที่ดิน
– รับแปลโฉนดห้องชุด
  รับแปลเอกสารวิชาการ  
– รับแปลบทคัดย่อ
– Essay
– บทความ
– ตำราเรียน    
รับแปลเอกสารประกอบการศึกษา
– รับแปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ
– รับแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์
– รับแปลเอกสารงานวิจัย ฯลฯ

รับแปลเอกสารรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
 ขั้นตอนการรับแปลเอกสารราชการพร้อม ให้บริการยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
ผู้สนใจใช้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุลฯ  จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบค่าบริการแปลเอกสารและรายละเอียดการรับรองกงสุล
ตกลงจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุล พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงที่ต้องการแปลและรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) หรือสำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นชาวไทย)
นำคำแปลเอกสารพร้อมต้นฉบับยื่นขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
จัดส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองเอกสาร พร้อมเอกสารตัวจริงไปทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้กับลูกค้า หากต้องการให้จัดส่งไปต่างประเทศคิดค่าบริการตามประกาศของไปรษณีย์ไทย
ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกรมการกงสุล ไม่ต้องเสียอารมณ์กับการรอและแก้ไขเอกสาร เราให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุลให้ท่านจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกอย่าง
หมายเหตุ:  ลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารยื่นรับรองกงสุลด้วยตนเอง ทางเราต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการแปลเอกสารราชการกับท่านได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง  ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดให้เราดำเนินการแทนท่าน  เรายินดีแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล ให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ท่านเพียงรอรับเอกสารเท่านั้น

รับแปลเอกสารขอวีซ่า ประกอบการยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ     
ผู้สนใจใช้บริการแปลเอกสารขอวีซ่าในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงาน พิมทรานสเลชั่น ไว้วางใจใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีฐานข้อมูลลูกค้าแปลเอกสารขอวีซ่าจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าที่จ้างแปลเอกสารบอกต่อๆ กัน ทำให้การแปลเอกสารด่วน ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน การแปลเอกสารขอวีซ่า เช่น ขอวีซ่าเซงเก็น ขอวีซ่าท่องเที่ยว
 
แปลเอกสารขอวีซ่าเดินทางประเภทต่างๆ
– รับแปลสูติบัตร
– รับแปลทะเบียนบ้าน
– รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
– รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
– รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า
ลูกค้าสามารถนั่งรอรับการแปลเอกสารด่วนได้ที่สำนักงาน หรือเดินทางมารับเอกสารหลังจากแปลแล้วเสร็จได้ด้วยตัวท่านเอง หรือให้ทางเราจัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ EMS ภายในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ภายใน 1 วัน ต่างจังหวัด 2 วันจากส่งต้นฉบับสแกนมาทางอีเมล์ หรือทางไลน์

แปลเอกสารด่วน รับแปลสัญญา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำสั่งศาล ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย      
 •    รับแปลเอกสารด่วน ด้วยบริการแปลเอกสารด่วนที่รวดเร็วทันใจ ทันต่อความต้องการของลูกค้าในการจ้างแปลเอกสารด่วน  รับแปลภาษาอังกฤษด่วน แปลเอกสารด่วนภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส เราคือบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัทคือให้ บริการแปลเอกสาร มีที่อยู่ถาวรสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารที่ต้องการให้แปลทางอีเมล์ โดยแนบแฟ้มข้อมูลต่างๆ มากับอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จในการรับแปลเอกสารด่วนตอบกลับอีเมล์ท่าน
•    ลูกค้าที่มีชื่อเสียงไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกันเสมอมา เหตุผลคือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และ grammar ถูกต้อง
•    จากประสบการณ์แปลเอกสารที่ลูกค้าเคยแจ้งให้ทราบเรื่องต้องการแปลเอกสารด่วนแล้วกระจายงานแปลไปยังศูนย์แปลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ได้งานแปลที่รวดเร็ว เพราะต้องการเอกสารแปลด่วนเพื่อให้ทันตามความต้องการในธุรกิจของลูกค้า  
•     เราคือองค์กรที่ให้บริการรับแปลเอกสาร ซึ่งเป็นงานหลักที่ให้บริการลูกค้ามาโดยตลอด 19 ปี โดยลูกค้านับพันต่างให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารสัญญา แปลเอกสารด้านกฎหมายกับเรา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำสั่งศาล
•    ลูกค้าต่างชาติได้พิสูจน์แล้วว่าผลงานด้านภาษากฎหมายเทียบเท่าเจ้าของภาษา และการใช้คำศัพท์ทางกฎหมายถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ลูกค้าต่างชาติผิดหวัง และมักได้รับการบอกต่อกันโดยตลอด ทำให้เรามีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก
•    ผลงานแปลเอกสารด้านกฎหมายที่เจ้าของภาษาพิสูจน์แล้วว่าเราคือองค์กรที่เปี่ยมด้วยความสามารถในการใช้ภาษาที่สละสลวยและเป็นสำนวนกฎหมายที่เจ้าของภาษาใช้
•    ผลงานนับหมื่นที่ชาวต่างชาติยืนยัน ไม่ผิดหวังกับการใช้บริการแปลเอกสารกับเรา ด้วยบริการแปลเอกสารด่วนที่รวดเร็ว ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ